2022-01-19
Smakkelaarspark gaat verder!

Het jaar 2022 beginnen we met goed nieuws. Vlak voor de kerst hebben we twee belangrijke mijlpalen bereikt: zowel het gronduitgiftecontract tussen Gemeente Utrecht en ontwikkelaar Lingotto is getekend, als de bouwteamovereenkomst tussen Lingotto en de beoogde aannemer Visser en Smit Bouw. Dit betekent dat wij nu de volgende fase van het project in kunnen gaan. In dit artikel praten we je bij over het definitieve plan en de planning!

 

Terug naar het begin

In 2018 heeft Lingotto, als onderdeel van een prijsvraag, een plan ingediend waarin alle randvoorwaarden en ambities van Gemeente Utrecht voor Smakkelaarsveld zijn verwerkt. De bieding van Lingotto met de titel: ‘Smakkelaarspark; in het Oog van de Orkaan’ werd als beste beoordeeld. Dit is allemaal terug te lezen op de website van de gemeente.

 

De afgelopen jaren is hard gewerkt om deze bieding om te zetten in een concreet en uitvoerbaar plan. Dit in goed overleg met diverse stakeholders, zoals de gemeente, de provincie, ProRail, bewoners uit de stad, de buurt en meer. Gemeente en Lingotto hebben elkaar gedurende het uitwerken van de bieding steeds uitgedaagd om het onderste uit de kan te halen en net zo lang te puzzelen dat de kwaliteit en essentie van het plan zo veel mogelijk verbeterd werd. De balans houden tussen de complexe gebiedskenmerken, de haalbaarheid en de vele ambities nam soms meer tijd in beslag dan van tevoren gedacht, maar is ten goede gekomen aan het uiteindelijke resultaat. Wij zijn blij dat de kwaliteit van het plan behouden is en op een aantal onderdelen zelfs is verbeterd.

 

Spark

 

Smakkelaarspark: het Oog van de Orkaan

De inrichting van het Smakkelaarspark is bedoeld als tegenhanger van het huidige Smakkelaarsveld. Smakkelaarspark wordt een stedelijk landschap waar gebouwen en park in elkaar overgaan. Er komen twee woongebouwen met in totaal ongeveer 95 huurwoningen en ongeveer 55 koopwoningen en daarnaast een kantoorgebouw met een horecapaviljoen op het dak. Dit dak is vrij toegankelijk voor bezoekers. Ook komt er een plek voor ondernemers en initiatiefnemers in de culturele sector onder het park: de Parkkelder. In het park staat het Parkpaviljoen waar je wat kunt drinken en eten terwijl de kinderen kunnen spelen. Zo ontstaat een rustpunt en ontmoetingsplek midden in de stad. Een plek waar je wilt zijn, in plaats van dat je er snel aan voorbij gaat.

 

Wat betreft duurzaamheid scoort het gebouw hoger dan de huidige, aangescherpte eisen van het bouwbesluit. Dit houdt in dat de gevels van de gebouwen zeer goed geïsoleerd en luchtdicht zijn. Dat betekent dat het gebouw in de zomer minder snel opwarmt en in de winter minder snel afkoelt. Behalve de bomen en planten zorgen de diverse nestelmogelijkheden aan de gebouwen voor een verbetering van de biodiversiteit. Ook aan extremere weersomstandigheden is gedacht; water wordt bij hevige regenbuien langer vastgehouden en bij hitte bieden de bomen en het groen meer verkoeling in de stad.

 

De drie los van elkaar staande gebouwen zijn, middels computersimulaties, dusdanig gepositioneerd, dat deze zorgen voor optimale bezonning van het park, geluidswering, een goed windklimaat, sociale veiligheid en menselijke maat in het park. Bijna alle woningen zijn tweezijdig georiënteerd. De woningen hebben daardoor een stille zijde en zicht op het groen én daarmee een hoge woonkwaliteit. Tot slot heeft Lingotto de ambitie om 30 middenhuur woningen in het plan te realiseren in stand gehouden en vastgelegd in de uitgifteovereenkomst.

Spark

Aanpassingen ontwerp

De grootste wijziging ten opzichte van de bieding is dat het beheer van het park direct na oplevering overgaat naar de gemeente. In eerste instantie zou het beheer de eerste 10 jaar door de VVE van Smakkelaarspark gedaan worden. Na onderzoek is besloten dat dit niet de voorkeur heeft op deze belangrijke openbare plek in en voor de stad. In het uitgiftecontract zijn hierover afspraken opgenomen.

 

Daarnaast zijn verbeteringen in het ontwerp doorgevoerd. Het plan is rustiger geworden en er is meer ruimte voor groen gecreëerd. Om het hoogteverschil beter op te lossen en het park toegankelijker te maken is het landschapsconcept gewijzigd: van glooiingen in het landschap in de bieding naar fraaie landschapsvouwen in het definitief ontwerp. Het Parkpaviljoen is minder prominent in het park en kleiner in oppervlakte met een overdekt terras. Diverse kamers (bouwwerken in het park) hebben plaatsgemaakt voor meer groen en vogelbosjes om de biodiversiteit te versterken. Het dakpaviljoen op het Kadegebouw heeft na een uitgebreide variantenstudie haar definitieve vorm gekregen. De gevels hebben een robuustere en kwalitatief hoogwaardigere uitstraling gekregen t.o.v. de bieding. Op deze manier zijn de vele opmerkingen van Gemeente Utrecht die op de bieding van Lingotto zijn gemaakt, verwerkt in een resultaat waar we trots op zijn!

 

Spark

 

Planning: start bouw in het najaar van 2022

Nu het uitgiftecontract is ondertekend, draagt de gemeente de grond in erfpacht over aan Lingotto zodat wij een vervolg kunnen geven aan de bouw. De bouw van het Smakkelaarspark is verdeeld in 2 bouwfasen: de (inmiddels gerealiseerde) tramoverkluizing en de rest van het plan. De overkluizing was vooruit getrokken op bouwfase 2 zodat de trams en bussen nauwelijks hinder van de tweede bouwfase van het Smakkelaarspark hebben. Eerder meldden wij dat start bouw het eerste kwartaal van 2022 zou zijn en de oplevering eind 2024. Helaas moeten wij melden dat deze planning verschuift. De bouw zal na de bouwvak in 2022 van start gaan. Gezien de complexe locatie – aan het spoor en bovenop een bus- en trambaan – en de daarmee lange bouwtijd, betekent dit dat de oplevering van het Smakkelaarspark verschuift naar begin 2025.

 

Deze complexe locatie is tevens de reden voor de latere start bouw. Daarnaast duurde ook het proces om de afspraken vast te leggen in de uitgifteovereenkomst en de zoektocht naar een aannemer langer dan verwacht. Nu de bouwteampartner is aangehaakt, kan met deze partij worden toegewerkt naar een aanneemovereenkomst.

 

Start verkoop: zomer 2022

De komende maanden wordt het definitief ontwerp nog op een paar punten aangepast. Na deze aanpassingen zal de omgevingsvergunning aangevraagd worden. In het voorjaar zullen ook nieuwe impressies van het plan worden gemaakt. Naar verwachting zullen de woningen rond de zomer van dit jaar in verkoop gaan. De komende tijd zullen we je hierover op de hoogte houden. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kun je ons benaderen via het emailadres info@smakkelaarspark.nl.

Spark